Co z tą poufnością?

W swojej pracy coachingowej gwarantuję ci podwójną poufność, która oznacza:

 •  poufność tematów poruszanych w gabinecie, która określona jest przez standardy pracy coachingowej oraz kodeks etyczny International Coach Federation (ICF).
 • poufność danych osobowych gwarantowana przez przepisy nazywane potocznie RODO

 

Gdzie znajdziesz informacje o przetwarzaniu danych osobowych?

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. RODO (ang. GDPR) jest aktem prawnym obowiązującym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Rozporządzenie wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Kto jest administratorem twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Dorota Trzmielewska ul. Wrocławska 6c/21 w Opolu, Tel.: +48 664466477.
 

Jakie twoje dane przetwarzam, jak i dlaczego?

 •  dane niezbędne do wypisania rachunku za usługę
 • dane niezbędne do skontaktowania się z tobą poprzez email, telefon, skype

 

Które podstawy prawne o tym mówią?

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych, to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( w skrócie RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w tym:
 
 • artykuł 6 ust. 1 lit. a) – jeżeli wyraziłeś odpowiednią zgodę na przetwarzanie danych – dane są przetwarzane w zakresie wyrażonej zgody

 • artykuł 6 ust. 1 lit. b) – dla danych gromadzonych w celu poprawnego wykonania umowy oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy

 • artykuł 6 ust. 1 lit. c) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 • artykuł 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora

 

Czy są inni odbiorcy twoich danych osobowych Twoje dane nie są przekazywane innym osobom oraz innym podmiotom, nie ma też sytuacji przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

 

Jak długo będę przechowywać twoje dane? Twoje dane mogą zostać usunięte, o ile zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:
 •  dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, które dotyczą dane, cofnęła zgodę, na której przetwarzanie jest oparte;

 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub w prawie Państwa Członkowskiego, któremu podlega administrator.

 

Co możesz zrobić ze swoimi danymi?

Masz prawo do wglądu i poprawienia swoich danych osobowych, możesz też zażądać ich usunięcia. Wtedy Twoje dane zostaną usunięte jeśli nie są już niezbędne do:
 
 • kontaktu w trakcie trwania naszej współpracy

 • wystawiania rachunku lub/i rozliczeń z Urzędem Skarbowym (mają pozostać jako dokument do wglądu przez okres 5 lat)

 
 
 
 

Jeśli masz pytania lub wątpliwości co do standardów przechowywania twoich danych osobowych, zapraszam cię do kontaktu - Dorota Trzmielewska